การขอเอกสารงานทะเบียนแบบออนไลน์

การขอเอกสารงานทะเบียนแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการติดต่อ ปรับตามสถานการณ์โควิด 19 หากนักเรียนมีความประสงค์จะขอเอกสาร
**ปพ.1 (เอกสารแสดงผลการเรียน) และ
**ปพ.7 (เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน)
ขอให้ยื่นคำร้องผ่านลิงค์ แบบฟอร์มการขอเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.7

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. นักเรียนกรอกข้อมูลคำร้องขอเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7 ให้ถูกต้อง ชัดเจน
2. เมื่อยื่นคำร้องผ่านระบบแล้ว สามารถติดต่อขอรับเอกสาร ที่งานทะเบียนได้ ภายใน 1-2 วัน
3. ในการติดต่อรับเอกสาร ให้นักเรียนเตรียมรูปถ่าย ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ขนาด 1.5 นิ้ว(นิ้วครึ่ง) พร้อมตัดขอบให้เรียบร้อย ตามจำนวนเอกสารที่ขอ 1 รูปต่อ 1 ฉบับ เพื่อติดบนเอกสารที่ขอ
4. สำหรับการขอเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ติดต่อยื่นคำร้องที่งานทะเบียน
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

กรอกข้อมูลที่ลิ้งค์ได้เลยครับ  แบบฟอร์มการขอเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.7 ออนไลน์