ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

          ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทย

                    ตารางสอนภาษาไทย 1

                    ตารางสอนภาษาไทย 2

                    ตารางสอนภาษาไทย 3

          ตารางสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

                    ตารางสอนคณิตศาสตร์ 1

                    ตารางสอนคณิตศาสตร์ 2

                    ตารางสอนคณิตศาสตร์ 3

                    ตารางสอนคณิตศาสตร์ 4

          ตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

                    ตารางสอนวิทยาศาสตร์ 1

                    ตารางสอนวิทยาศาสตร์ 2

                    ตารางสอนวิทยาศาสตร์ 3

                    ตารางสอนวิทยาศาสตร์ 4

                    ตารางสอนวิทยาศาสตร์ 5

          ตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม

                    ตารางสอนสังคมศึกษา 1

                    ตารางสอนสังคมศึกษา 2

                    ตารางสอนสังคมศึกษา 3

                    ตารางสอนสังคมศึกษา 4

          ตารางสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา

                    ตารางสอนสุขศึกษา 1

                    ตารางสอนสุขศึกษา 2

          ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะ

                    ตารางสอนศิลปะ 1

                    ตารางสอนศิลปะ 2

          ตารางสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโลโลยี

                    ตารางสอนการงานอาชีพ 1

                    ตารางสอนการงานอาชีพ 2

                    ตารางสอนการงานอาชีพ 3

                    ตารางสอนการงานอาชีพ 4

          ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

                    ตารางสอนภาษาต่างประเทศ 1

                    ตารางสอนภาษาต่างประเทศ 2

                    ตารางสอนภาษาต่างประเทศ 3

                    ตารางสอนภาษาต่างประเทศ 4

                    ตารางสอนภาษาต่างประเทศ 5

                    ตารางสอนภาษาต่างประเทศ 6

          ตารางสอนแนะแนว

                    ตารางสอนแนะแนว 1

Go to top