ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทย

          ตารางสอนภาษาไทย 1

          ตารางสอนภาษาไทย 3

          ตารางสอนภาษาไทย 3

ตารางสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

          ตารางสอนคณิตศาสตร์ 1

          ตารางสอนคณิตศาสตร์ 2

          ตารางสอนคณิตศาสตร์ 3

          ตารางสอนคณิตศาสตร์ 4

ตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

          ตารางสอนวิทยาศาสตร์ 1

          ตารางสอนวิทยาศาสตร์ 2

          ตารางสอนวิทยาศาสตร์ 3

          ตารางสอนวิทยาศาสตร์ 4

          ตารางสอนวิทยาศาสตร์ 5

ตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม

          ตารางสอนสังคมศึกษา 1

          ตารางสอนสังคมศึกษา 2

          ตารางสอนสังคมศึกษา 3

          ตารางสอนสังคมศึกษา 4

ตารางสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา

          ตารางสอนสุขศึกษา 1

          ตารางสอนสุขศึกษา 2

ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะ

          ตารางสอนศิลปะ 1

          ตารางสอนศิลปะ 2

ตารางสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโลโลยี

          ตารางสอนการงานอาชีพ 1

          ตารางสอนการงานอาชีพ 2

          ตารางสอนการงานอาชีพ 3

          ตารางสอนการงานอาชีพ 4

ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

          ตารางสอนภาษาต่างประเทศ 1

          ตารางสอนภาษาต่างประเทศ 2

          ตารางสอนภาษาต่างประเทศ 3

          ตารางสอนภาษาต่างประเทศ 4

          ตารางสอนภาษาต่างประเทศ 5

          ตารางสอนภาษาต่างประเทศ 6

Go to top