วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปี 2558 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีการบริหารการจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพผู้เรียนมีความรู้ในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission) 

         1พัฒนาระบบ บริหารการจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

         2พัฒนาการจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล

         3พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ และใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

         4พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

         5พัฒนานักเรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         6. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและสื่อเทคโนโลยี

         8ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน เครือข่าย นานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล

อัตลักษณ์ 

         รักการอ่าน วิชาการเป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร 

         เป็นองค์กรที่มีการทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

Go to top