ค่านิยม 

         SAKOLRAJ   :  ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบ  SAKOLRAJ  Model
          S = Successful       มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
          A = Accomplished  ร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ
          K = Kindred           กลมเกลียวกัน ฉันท์พี่น้อง
          O = Out-standing   ล้ำหน้าวิชาการ
          L = Loyal              ยึดมั่นในคุณธรรม
          R = Resourceful     หลากหลายวิทยบริการ
          A = Artistic            สร้างสรรค์ศิลปะ
          J = Joyful              เรียนรู้อย่างมีความสุข

Go to top