ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ปี 2561

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2561