หน้าหลัก

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561


จำนวนทั้งสิ้น 194 ทุน
เป็นเงิน 354,000 บาท

ขอให้กุศลผลบุญที่ทุกท่านมีเมตตามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในปีนี้ จงส่งผลให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคปลอดภัย ประกอบกิจสิ่งใดขอให้ประสบผลสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยเทอญ

Slider

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นางเกษร หนุยจันทึก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นายธีระพล บัวดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
นายสว่าง เหนือกลาง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายอังกูล จันทวงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
Slider

คนเก่งของเรา

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

บริการข้อมูล

ปฏิทินงานวิชาการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา SAR

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET

รายชื่อนักเรียน

ตารางเรียน (นักเรียน)

ตารางสอน (ครูผู้สอน)

ดาวน์โหลดเอกสารฝ่ายวิชาการ

ระบบตรวจสอบ ผลการเรียนออนไลน์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ตรวจสอบข้อมูล

สถิตินักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

โรงเรียนมาตราฐานสากล

จังหวัดสกลนคร