หน้าหลัก

ฝ่ายบริหารวิชาการ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

รักการอ่าน วิชาการเป็นเลิศ
Slider

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นางเกษร หนุยจันทึก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นายธีระพล บัวดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
นายสว่าง เหนือกลาง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายอังกูล จันทวงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
Slider

ปฏิทินงานวิชาการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารฝ่ายวิชาการ

รายชื่อนักเรียน

ตารางเรียน (นักเรียน)

ตารางสอน (ครูผู้สอน)

ระบบตรวจสอบ ผลการเรียนออนไลน์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ตรวจสอบข้อมูล

สถิตินักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
ข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

โรงเรียนมาตราฐานสากล

จังหวัดสกลนคร